Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Alle informatie die Thuisontvangst.xxx communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.Thuisontvangst.xxx.

Artikel 1: Accounts / Advertenties
Bij het aanmaken van een account en/of toevoegen van een advertentie op Thuisontvangst.xxx gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals die gelden voor accounts en advertenties. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw account en alle vormen van contact.
Voor het aanmaken van een account dient u minimaal achttien jaar te zijn. Thuisontvangst.xxx behoudt zich tot het recht om personen te weigeren zonder opgaaf van redenen. U stemt ermee in dat u op Thuisontvangst.xxx geen meerdere accounts zult aanmaken om zo te trachten hernieuwd gebruik te maken van gratis credits en/of aanbiedingen. Het opgeven van persoonlijke informatie is vrijwillig. De informatie die u opgeeft zal worden gebruikt voor het zoekproces, dat wil zeggen dat op basis van een profiel dat u aan Thuisontvangst.xxx opgeeft, gezocht kan worden in de database met alle verzamelde gegevens (waaronder die van u). Een lijst met de ingegeven gegevens zal worden getoond op het scherm van de zoekende klant. Alle door de kandidaat opgegeven informatie, met uitzondering van directe contactgegevens zoals telefoonnummer of e-mailadres, is op dat moment opvraagbaar.
Thuisontvangst.xxx heeft te allen tijde het recht accounts of advertenties op deze site te verwijderen of aan te passen, evenals leden of bezoekers totale toegang te ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd. Tevens behoudt Thuisontvangst.xxx zich tot het recht om aangifte te doen bij de politie indien strafbare feiten plaatsvinden. Thuisontvangst.xxx zal hierbij alle beschikbare persoonsgegevens melden.

Artikel 3: Validatie
Thuisontvangst.xxx behoudt zich tot het recht om elke advertentie mogelijk te valideren. Thuisontvangst.xxx kan zich voor doen als een klant bij een adverteerder om zo de advertentie en de geleverde diensten te valideren. Mocht de adverteerder zich niet aan de regels hebben gehouden, heeft Thuisontvangst.xxx het recht de advertentie per direct te verwijderen.

Artikel 4: Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Thuisontvangst.xxx behoudt zich tot het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten en tarieven van diensten en/of producten die op deze site worden aangeboden te wijzigen.

Artikel 5: Vrijwaring
Adverteerder draagt er zorg voor dat de inhoud van de Advertentie (zoals tekst en/of foto's) en/of de in de Advertentie aangeboden producten en/of diensten geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom, alsmede dat deze geen wet- en/of regelgeving schenden, niet aanstootgevend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn. Publiceert u toch materiaal waarvan u niet over de benodigde rechten beschikt, dan kan Thuisontvangst.xxx hiervoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Adverteerder vrijwaart Thuisontvangst.xxx tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het beweerdelijk niet voldaan zijn aan het artikel 3 bepaalde. De Adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die ter zake door Thuisontvangst.xxx moeten worden gemaakt.

Artikel 6: Handelsnaam
Thuisontvangst.xxx is een geregistreerde handelsnaam. Het beeldmerk en woordmerk behoren dus tot het eigendom van Thuisontvangst.xxx. Het gebruik van het Thuisontvangst.xxx merk (beeld- en woordmerk) is streng verboden (voor zover niet uitdrukkelijk door Thuisontvangst.xxx in schriftelijke vorm geoorloofd).

Artikel 7: Auteursrecht
Alle teksten, foto's, beelden op Thuisontvangst.xxx zijn auteursrechtelijk beschermd. Een verspreiding van deze materialen kan enkel na toestemming van Thuisontvangst.xxx.
Iedereen mag een link leggen naar Thuisontvangst.xxx of naar individuele pagina's op deze website. Hiervoor is geen toestemming vereist, tenzij gebruik gemaakt wordt van bepaalde technieken waardoor het onduidelijk is voor de bezoeker op welke website hij/zij zich bevindt.
Alle content die u zelf op Thuisontvangst.xxx plaatst, mag door Thuisontvangst.xxx op iedere wijze worden gebruikt, gereproduceerd, bewerkt, vermenigvuldigd, gedistribueerd, verkocht en op alle mogelijk manieren openbaar worden gemaakt, zonder hiervoor eerst toestemming van u te verkrijgen. U gaat tevens akkoord dat Thuisontvangst.xxx voor het genoemde gebruik u geen vergoeding schuldig is.
In geval van conflict met een of meerdere andere leden of met derden, zult u Thuisontvangst.xxx vrijwaren van alle aanspraken en schadevergoedingen, actuele en toekomstige, van om het even welke aard ook, voorzienbare en onvoorziene, bekende en onbekende, gekende en ongekende, die voortvloeien uit of in verband staan met het conflict.

Artikel 8: Wijzigingen van de website en de algemene voorwaarden
Thuisontvangst.xxx kan te allen tijde met of zonder aanzegging verbeteringen en/of wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden, prijzen en/of verdere website content doorvoeren. Het is derhalve raadzaam, de website en de onderhavige voorwaarden van tijd tot tijd te controleren.

Artikel 9: Toepasselijk recht
Op deze Algemene Voorwaarden en het gebruik van de websites, is Nederlands recht van toepassing. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of ten dele ongeldig zijn, dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de rest van de overeenkomst niet.